تاثیر سنگ مشغول به در عملکرد تحصیلی

تاثیر سنگ مشغول به در عملکرد تحصیلی

<?php the_title(); ?>

تاثیر معادن سنگ در عملکرد تحصیلی

عملکرد بهمن ماه سال ۹۸ و تولید ۱۱ ماهه شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی در مقایسه مدت مشابه با سال گذشته 14 مرداد 1399 12:59تاثیر معدن سنگ بر عملکرد تحصیلی langeoogers Webseite!عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی 1 تحصیلی ، توانایی

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی

جامعه ی آماری این پژوهش را 11311 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان که در سال تحصیلی 91-90 ، مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای تعداد 442 نفر به عنوان نمونه

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق

جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش آموز، به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، شامل مقیاس

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در

با توجه به تأثیر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی افراد این مطالعه با هدف تعیین اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام شده است. مواد و روش­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می­باشد که

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خلاقیت و بهبود

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر تبریز انجام شد. روشپژوهش نیمه آزمایشی و طرحپژوهش پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود.

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی

مقدمه: این پژوهش به­منظور بررسی تأثیر آموزش جرأت­ورزی بر مهارت­های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهر بهمئی صورت گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله تأثیر الگوی طراحی آموزشی ام.ام.اس بر عملکرد تحصیلی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشیام.ام.اس بر عملکرد تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش آموزاندختر متوسط اول شهرستان بابل انجام شده است. رو

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی

"loV صفحات:64-59 64-59:segaP تأثیر آموزش جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی،اضطراب اجتماعیو عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر slliks laicos,yteixna laicos np gniniart evitressa fo tceffE stneduts elamef fo ecnamofrep cimedaca dna تاریخ دریافت:87/7/4 تاریخ پذیرش:88/1/20 مهناز مهرابی

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله رابطه خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر فومن بودند که در سال تحصیلی 96- 95 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 175 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

جامعه آماری 78 دانش آموز می باشند، که در پایه دوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در معدل دانش آموزان دو زبانه با دانش

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

دانلود مقاله در مورد بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

دانلود مقاله در مورد بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی از سری مقالات روانشناسی هدف : هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله تأثیر الگوی طراحی آموزشی ام.ام.اس بر عملکرد تحصیلی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشیام.ام.اس بر عملکرد تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش آموزاندختر متوسط اول شهرستان بابل انجام شده است. رو

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق

جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش آموز، به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، شامل مقیاس

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله رابطه خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر فومن بودند که در سال تحصیلی 96- 95 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 175 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر ارزشیابی های توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دوم ابتدایی شهر تهران بود. در این تحقیق، 108 نفر دانش آموزان سال دوم ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفتند. نیمی از آنها در مدارس مشغول به

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

89 بود که در هر مدرسه 100 دانش آموز مشغول به مدارس راهنمایی شبانهروزي شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 90 تحصیل بودند. یک مدرسه به طور تصادفی خوشهاي براي نمونۀ تحقیق انتخاب و از 100 دانشآموز مدرسۀ فوق

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی

"loV صفحات:64-59 64-59:segaP تأثیر آموزش جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی،اضطراب اجتماعیو عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر slliks laicos,yteixna laicos np gniniart evitressa fo tceffE stneduts elamef fo ecnamofrep cimedaca dna تاریخ دریافت:87/7/4 تاریخ پذیرش:88/1/20 مهناز مهرابی

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

جامعه آماری 78 دانش آموز می باشند، که در پایه دوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در معدل دانش آموزان دو زبانه با دانش

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

درگیری تحصیلی

عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودتعیین گری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری درگیری تحصیلی و نگرش

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ورزش و پیشرفت تحصیلی

جامعة آماری تحقیق کلیة مدارس راهنمایی شبانه­روزی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 90-89 بود که در هر مدرسه 100 دانش­آموز مشغول به تحصیل بودند. یک مدرسه به طور تصادفی خوشه­ای برای نمونة تحقیق انتخاب و از 100 دانش­آموز مدرسة فوق

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله رابطه خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر فومن بودند که در سال تحصیلی 96- 95 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 175 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق

جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش آموز، به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، شامل مقیاس

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

جامعه آماری 78 دانش آموز می باشند، که در پایه دوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در معدل دانش آموزان دو زبانه با دانش

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

مقاله نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد. به همین دلایل در خانواده های بی سواد و سطح پایین تحصیلات دانش آموزان کمتری از لحاظ پیشرفت تحصیلی مشاهده شده است .

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

طرح هاي پژوهشي پايان يافته مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

بررسی تغییرات اندازه سنگ در سونوگرافی پس از مصرف محلول منیزیوم کلرید و پتاسیم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری ; بررسی ارتباط بین برونشیولیت در کودکی و آسم در نوجوانی; بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان: دوره راهنمایی

بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران که در سال تحصیلی 87- 86 در مدارس این شهر مشغول به تحصیلی بودند 740 دانش آموز دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان واضح

۲) ابعاد ظاهری کلاس: وب[۷] (۱۹۷۶) در تحقیقی، تأثیر محیط فیزیکی مدرسه را در مقایسه با تسهیلات سنتی و جدید، بر روی رفتار و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار داد. وی تئوری لوین[۸] (۱۹۳۸) مبنی بر «محیط آموزشی جزء اساسی

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

پروپوزال تاثیر اختلال خواب بر عملکرد تحصیلی یکی از معضلات

پروپوزال تاثیر اختلال خواب بر عملکرد تحصیلی. یکی از معضلات عمده نظام آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی است که منظور از آن کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان را سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب می باشد.

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

بدین منظور 385 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع دوم دبیرستان که در سال تحصیلی 89-1388 در شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسش‌نامه‌ی هوش هیجانی شات و

[خذ المزيد]
أعط بعض الأخبار لك

© Copyright - LWمحطم